Lĩnh vực nghiên cứu
Xếp hạng 15 tổ chức công bố quốc tế theo năm
Tỉ lệ tham gia của tác giả Việt Nam (%)
Công bố của Việt Nam trên ISI và Scopus