Tổ chức ISI
# Tên cơ quan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổ chức Scopus
# Tên cơ quan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tỉ lệ tham gia của tác giả Việt Nam (%)