• Chỉ mục bởi
  • Năm xuất bản
LIÊN KẾT WEBSITE

yy Combination of Discrete Element Method and Artificial Neural Network for Predicting Porosity of Gravel-Bed River (vol 11, 1461, 2019)

Van Hieu Bui; Minh Duc Bui; Rutschmann |
Peter |

WATER Số 2, năm 2020 (Tập 12, trang n/a)

DOI: 10.3390/w12020408

Tài liệu thuộc danh mục: ISI

Correction

English

Xem chi tiết